rzeczoznawca majątkowy koło - janusz janiak

Janusz Janiak – Rzeczoznawca Majątkowy – Koło

       Chciałbym się Państwu przedstawić jako doświadczony Rzeczoznawca Majątkowy, jak też dzięki wieloletniej działalności zawodowej, jako fachowiec posiadający umiejętności i uprawienia w zakresie budownictwa: projektanta i kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, kosztorysanta, doradcy inwestycyjnego z bogatą wiedzą z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej we wszystkich jej aspektach.

       Szacowaniem nieruchomościami zajmuję się od 1992 roku, jakkolwiek w tradycji rodzinnej czynności szacowania ich składników trwają od 1964 roku.

       Podstawą mojej działalności jest wielopokoleniowe doświadczenie oparte o gruntowną, politechniczną wiedzę, zdobytą na wyższych uczelniach, w zakresie architektury, budownictwa i szacowania nieruchomościami, poparte zdobyciem przeze mnie tytułu mgr inż. budownictwa lądowego oraz innymi uprawnieniami – w tym państwowymi uprawnieniami Nr 3986 – Rzeczoznawca Majątkowy Koło.

       Oczywistą rzeczą dla mnie jest zadowolenie zleceniodawcy z rzetelności wykonanej usługi wyceny nieruchomości czy innego opracowania, przy zachowaniu koniecznej poufności, terminowości i solidności. Każdy temat do opracowania traktowany jest indywidualnie, z gwarancją pełnej obopólnej satysfakcji.

       Moja praca oparta jest na fachowej i specjalistycznej wiedzy, osiągniętej dzięki dotychczasowej działalności zawodowej i systematycznie podnoszonym kwalifikacjom oraz na współpracy z fachowcami innych dziedzin i zawodów związanych charakterem pracy z nieruchomościami, procesem inwestycyjnym w budownictwie i spółdzielczością mieszkaniową.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty.

Janusz Janiak - Rzeczoznawca Majątkowy - Koło

       1982 roku ukończyłem studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa lądowego.

       Konsekwencją działalności zawodowej w dziedzinie architektoniczno – budowlanej było uzyskanie w 1986 roku decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz w 1990 roku decyzji stwierdzającej przygotowanie zawodowe upoważniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta bez ograniczeń w tej specjalności.

       W 1992 roku zostałem wpisany na listę biegłych z zakresu szacowania nieruchomościami Wojewody Konińskiego jako biegły ds. szacowania budynków i budowli, a po ukończeniu kursu specjalistycznego i zdaniu egzaminu z zakresu szacowania nieruchomości, zostałem wpisany na listę biegłych z zakresu szacowania nieruchomości przez Wojewodę Konińskiego w 1993 roku.

       W 2001 roku w ramach postępowania kwalifikacyjnego do uzyskania uprawnień państwowych w zakresie szacowania nieruchomościami, ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz zdałem pozytywnie egzamin przed Komisją Państwową uzyskując w 2003 roku uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane mi przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast pod Nr 3986.

       Ponadto, w 2002 roku ukończyłem kursy uzupełniające w zakresie: obrotu nieruchomościami (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) i zarządzania nieruchomościami dla słuchaczy, którzy ukończyli studium podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomościami, spełniające minimum programowe ustalone przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

       W 2004 roku ukończyłem seminarium, organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majatkowych na temat: “szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego” – co umożliwiło mi i nadal umożliwia wykonywanie usług w tym zakresie bez ograniczeń do dnia dzisiejszego.

       Od dnia uzyskania uprawnień państwowych w zakresie szacowania nieruchomościami, na mocy postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami, nakładających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego, brałem udział w kilkudziesięciu różnorodnych kursach i szkoleniach, które zapewniały mi wykonywanie czynności rzeczoznawcy według ustawowo przewidzianych podejść, metod i technik oraz zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych opracowanymi przez PFSRM.

       Podkreślić należy, że od 1986 roku pracuję w spółdzielczości mieszkaniowej, zajmując się tam, z racji posiadanej wiedzy, sprawami związanymi z procesami inwestycyjnymi oraz gospodarką zasobami mieszkaniowymi i nieruchomościami. Zdobyte doświadczenie umożliwia mi wykonywanie usług technicznych i doradczych w całym obszarze spraw związanych ze specyfiką spółdzielczości mieszkaniowej w obecnym stanie formalno – prawnym jej funkcjonowania.

       Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego oraz inżyniera budownictwa z tytułu wykonywania przedmiotowych zawodów.

Więcej